Monthly Archives: 6 сар

Грийнтрендс ХХК нь захиалагчийн хүсэлт, хэрэгцээнд тулгуурлан ОУ-ын болон дотоодын банк, санхүүгийн байгууллагуудад Байгаль орчин, нийгэм, засаглалын /БОНЗ/ эрсдэлийн удирдлагын зөвлөх үйлчилгээ, БОНЗ гүйцэтгэлийн магадлан шинжилгээ болон бусад эрсдэл өндөр салбарын байгууллагуудад үүссэн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн бодит шийдлүүдийг санал болгож, БОНЗ удирдлага хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн зөвлөх үйлчилгээ, сургалтын үйл ажиллагаа эхлүүлээд байна.  Грийнтрендс ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал

Дэлгэрэнгүй