ҮЙЛЧИЛГЭЭ

БИДНИЙ ҮЗҮҮЛДЭГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНҮҮД

Манайх дараах үйлчилгээг зах зээлд санал болгодог бөгөөд бусад ижил төрлийн үйл ажиллагаа эрхэлдэг аж ахуйн нэгжүүдээс үйлчилгээний нэр төрөл, чанартай гүйцэтгэл, олон улсын шаардлагад нийцсэн байдлаараа ялгардаг. Үүнд:

Байгаль орчны үнэлгээ
Стратегийн, хуримтлагдах нөлөөллийн, төлөв байдлын болон нарийвчилсан үнэлгээ
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
Хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөө
Байгаль орчны хөндлөнгийн хяналт, шинжилгээ
мониторинг
Байгаль орчны аутсорсинг
Байгаль орчны аутсорсинг
Байгаль орчны цогц үйлчилгээ
Xууль, эрх зүйн зөвөлгөө, хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ
Байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо нэвтрүүлэхэд зөвлөх үйлчилгээ
Байгаль орчны гүйцэтгэлийг сайжруулахад зөвлөх үйлчилгээ
Байгаль орчны гүйцэтгэлийг сайжруулахад зөвлөх үйлчилгээ
Орон нутгийн харилцаа, компанийн нийгмийн хариуцлагын зөвлөх үйлчилгээ
Орон нутгийн харилцаа, компанийн нийгмийн хариуцлагын зөвлөх үйлчилгээ
Байгаль орчны хохиролын үнэлгээ
Байгаль орчны хохиролын үнэлгээ
Биологийн олон янз байдлын судалгаа
Xамгааллын төлөвлөгөө боловсруулах, дүйцүүлэн хамгааллын зөвлөх үйлчилгээ
Уурхайн хаалтын төлөвлөгөө
Уурхайн хаалтын төлөвлөлт, гүйцэтгэл, менежмент
Төслийн болон гэрээний менежмент
Төслийн болон гэрээний менежмент
Эрсдлийн үнэлгээ, менежмент
Эрсдлийн үнэлгээ, менежмент
Санхүүгийн байгууллагын шаарддагад нийцсэн бусад үйлчилгээнүүд.
Санхүүгийн байгууллагын шаарддагад нийцсэн бусад үйлчилгээнүүд.