Төслүүд

Бидний хэрэгжүүлж буй төслүүд.

Найдвартай
Найдвартай, үр дүнтэйгээр төсөл бүр дээр бид ажилладаг.
Байгаль орчинд ээлтэйгээр
Төслүүдийг байгаль орчинд ээлтэйгээр хийж гүйцэтгэнэ.
Эко систем
Экосистем бол өөр хоорондоо тэжээлийн хэлхээгээр холбогдсон бүх амьд бие юм.
Байгаль орчин хамгаалал
Байгаль орчныг хамгаалах төслүүд

Төслүүд