Хэрэгжүүлж байгаа төслүүд

Энэхүү ажлын хүрээнд Оюу Толгой ХХК-ийн Уурхайн Хаалтын Төлөвлөгөө болон холбогдох зардлын тооцоог шинэчлэгдсэн уурхайн ашиглалт болон хөгжүүлэлтийн төлөвлөгөө, ТЭЗҮ- болон шинэчлэгдэн батлагдсан олон улсын, үндэсний дүрэм журам, Рио Тинто Группын хаалтын стандартын шаардлагад уялдуулах хянаж, шинэчлэх ажлуудыг хийж гүйцэтгэх юм.   Захиалагч: ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК Төслийн санхүүжүүлэгч: ОЮУ ТОЛГОЙ ХХК Төслийн онцлог: Оюу Толгой

Дэлгэрэнгүй

Грийнтрендс ХХК нь 2020 онд Оюутолгой ХХК-ийн (OT) Уурхайн хаалтын санхүүгийн (ARO) урьдчилсан тооцоог хийх хоёр жилийн хугацаатай гэрээ байгуулан ажиллаж байна. Энэ ажлын хүрээнд ОТ-ийн 2020 оны уурхайн хаалтын санхүүгийн (ARO) урьдчилсан тооцоог хийж гүйцэтгэв. Ингэхдээ газрын эвдрэл, нөхөн сэргээлтийн үйл ажиллагааны өнөөгийн түвшинд үндэслэн ARO тооцоог СТОУС-ын НББОУС 37 ба FASB-ийн ACS 410-20-ийг

Дэлгэрэнгүй