Monthly Archives: 8 сар

Тус хэлэлцүүлгийн зорилго нь Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн ХНҮ-ний тайлангийн төслийн талаарх холбогдох талуудад мэдээлэл өгөх, тэдгээрийн дунд хэлэлцүүлэн, санал зөвлөмж авах, боломжит саналуудыг тайлангийн төсөлд тусган, сайжруулж, эцэслэн боловсруулах зорилготой. Энэ удаагийн хэлэлцүүлэг нь 2019 оны 06-р сарын 25 болон 26-ны өдрүүдэд холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, яамд, ААН, мэргэжлийн судалгаа шинжилгээний

Дэлгэрэнгүй