Monthly Archives: 6 сар

Эрхэм хүндэт Улаанбаатар хот, Багануур дүүргийн иргэд, Төв аймгийн Баяндэлгэр сумын иргэд, малчид төрийн болон ТББ-ууд, ААН та бүхнийг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих төсөл болон Грийнтрендс ХХК хамтран зохион байгуулах “Багануурын нүүрсний уурхайн бүс нутгийн хуримтлагдах нөлөөллийн үнэлгээний тайлангийн төсөл”-ийг танилцуулах олон нийтийн нээлттэй хэлэлцүүлэгт хүрэлцэн ирэхийг

Дэлгэрэнгүй