МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

НӨЛӨӨЛЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ
Бид Монгол орны 21 аймагт нийт 150 гаруй төсөл, хөтөлбөрт байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн үнэлгээ боловсруулан ажиллаж байна.
ХЯНАЛТ МОНИТОРИНГ
Төслөөс үзүүлж буй нөлөөллийг хянах арга нь орчны хяналт, шинжилгээ юм. Бид өөрийн боловсон хүчин, хэмжилтийн төхөөрөмжөөр тус ажлыг чанартай, түргэн шуурхай гүйцэтгэж байна.
ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ
Захиалагчийн хүсэлт, үүссэн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд байгальд ээлтэй, үр ашигтай, бодит шийдлүүдийг санал болгож, хэрэгжүүлэхэд туслалцаа үзүүлж байна.

ТӨСЛҮҮД

МЭДЭЭЛЛҮҮД

АЛБАН ЁСНЫ ТҮНШҮҮД